REGULAMIN


§1 DEFINICJE

 1. Serwis – 1. serwis internetowy opublikowany pod następującymi domenami: http://engram.fiszkoteka.pl/ lub poddomenami (np. xxxxx.engram.fiszkoteka.pl).
 2. Usługa – 2. usługa świadczona drogą elektroniczną poprzez sieć Internet, polegająca na udostępnianiu Serwisu zawierającego kursy słownictwa oraz narzędzia wspierające efektywną naukę.
 3. Treści – materiały tekstowe, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzykę, nagrania wideo, materiały audiowizualne, elementy interaktywne i inne materiały, które użytkownik może przeglądać, do których może uzyskać dostęp lub które może zamieścić przy użyciu Usług
 4. Administrator – VocApp Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-798, ul. Mielczarskiego 8/58, NIP: 951 245 79 19; REGON: 369727696, adres poczty elektronicznej fiszkoteka@fiszkoteka.pl
 5. Usługodawca - Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres ul. Karpińskiego 22, 30-657 Kraków, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000026615, NIP: 6762332318,Regon: 120346837,
 6. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po podaniu Loginu i hasła miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może dokonywać operacji związanych z użytkowaniem Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która dokonała rejestracji w Serwisie i ma swój indywidualny login zabezpieczony hasłem.
 8. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika uzyskana w związku z założeniem (rejestracją) konta w Serwisie.
 9. Polityka Prywatności – część Regulaminu, określająca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora.
 10. Regulamin – niniejszy dokument.
 11. Operator Płatności – firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.
 2. Należy przed skorzystaniem z Serwisu zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Serwis służy do efektywnej nauki.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu, który w trakcie procedury rejestracyjnej zaakceptował.
 5. Użytkownik bez jakichkolwiek ograniczeń, może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 6. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje przez wykonanie poszczególnych czynności zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 7. Do prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest połączenie z Internetem oraz korzystanie z przeglądarki WWW z obsługą cookies.
 8. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie.
 9. Użytkownik powinien stosować się do wskazanych przez Administratora warunków i wytycznych
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za niezgodne z tym Regulaminem i szkodliwe.
 11. Dostęp w obrębie jednego Konta jest przewidziany wyłącznie dla jednej osoby fizycznej. Użytkownik może korzystać z wykupionego dostępu na wielu komputerach (lub innych urządzeniach wyposażonych w przeglądarkę), warunkiem jest ich podłączenie do sieci Internet.

§3 PRAWA, OBOWIĄZKI ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA SERWISU

 1. 1. Administrator i Usługodawca ponoszą odpowiedzialność względem Użytkownika (Konsumenta) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia Usługi niezgodne z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem niniejszych postanowień. Usługodawca ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • zamieszczane przez Użytkowników treści oraz prawdziwość tych treści, w tym za treść komentarzy, opinii i recenzji lub innych podobnych treści umieszczanych przez Użytkowników,
  • treść opisów i danych charakteryzujących Konta Użytkowników,
  • problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, które uniemożliwiają (minimalne wymagania – płynne działanie popularnych stron internetowych (np. youtube) w jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer od wersji 8.x, ) Użytkownikowi korzystanie z Usługi,
  • korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wymaganiami sprzętowymi określonymi w Regulaminie,
  • skutki wynikające z uzyskania przez osoby trzecie hasła Użytkownika Zarejestrowanego,
  • utratę treści Użytkownika zamieszczonych w Serwisie, a usuniętych przez Administratora na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. 2. Administrator i Usługodawca uprawnieni są do:
  • natychmiastowego skasowania każdej zamieszczonej przez Zarejestrowanego Użytkownika treści bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
  • natychmiastowego skasowania każdej treści, co do której istnieje podejrzenie, że może ona naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
  • natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika i wszystkich zamieszczonych przez niego treści, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,

§4 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności:
  • nie zamieszczać treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
  • działać w sposób nienaruszający praw innych osób, w szczególności praw majątkowych i osobistych praw autorskich,
  • nie zamieszczać przekazów reklamowych (poza forami oznaczonymi przez redakcję jako ogłoszeniowe i sponsorowane),
  • nie zamieszczać jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
  • nie używać nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących wyrazami powszechnie uznawanymi za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami lub nawiązujących do takich wyrazów.
  • nie dystrybuować żadnych części Serwisu, w tym między innymi jakichkolwiek Treści na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora, chyba że Administrator udostępni środki do realizacji takiej dystrybucji za pośrednictwem funkcji oferowanych w ramach Usług (np. okna do nauki);
  • nie zmieniać żadnej części Serwisu ani Usług (w tym między innymi okna do nauki i technologii z nim związanych)
  • nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie zakłócać działania (oraz nie podejmować takich prób) elementów zabezpieczenia Usług lub elementów, które (i) uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z Treści, bądź ich kopiowanie lub (ii) wprowadzają w życie ograniczenia w zakresie korzystania z Usług lub Treści dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
  • nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania plików graficznych (spider) lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do Internetu (offline reader), które uzyskują dostęp do Usług w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów Fiszkoteka w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki;
 2. 2. W przypadku gdy Użytkownik odmówi usunięcia treści, o których mowa w ust. 1, Administrator Serwisu lub Usługodawca ma prawo usunąć je samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć konto Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Administratora Serwisu lub Usługodawcy z tytułu naruszenia ich praw przez opublikowanie przez Użytkownika treści w Serwisie, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Użytkownik zostanie natychmiast powiadomiony o tym fakcie przez Administratora Serwisu lub Usługodawcę.
 4. Zabrania się kopiowania Treści Serwisu pod groźbą odpowiedzialności karnej i cywilnej. Działania polegające na próbie kopiowania Treści Serwisu może być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów prawa karnego.

§5 DOSTĘP

 1. 1. Użytkownik powiadomiony zostanie e – mailem, wysłanym przez Administratora o aktywowaniu oraz wszelkich zmianach i aktualnym stanie jego dostępu do Treści i Usług. Okres aktywności dostępu do wybranych Treści i Usług liczony jest od dnia otrzymania przez Użytkownika wszystkich danych niezbędnych do korzystania z Usługi.
 2. 2. Reklamacja przez Użytkownika w związku z nienależytym działaniem Serwisu - Treści lub Usług winna zostać przesłana Administratorowi pocztą tradycyjną lub elektroniczną i określać:
  • dane Użytkownika, w sposób umożliwiający z nim kontakt oraz jego identyfikację,
  • nazwę domeny pod którą jest opublikowany serwis,
  • zarzuty dotyczące działania Serwisu,
  • w razie konieczności, wskazywany przez Użytkownika sposób usunięcia naruszenia.
 3. 3. Zgłoszona przez Użytkownika reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, przez Administratora

§6 PŁATNY DOSTĘP

 1. Użytkownik może zakupić dostęp do wybranych Treści i Usług, które znajdują się w ofercie serwisu.
 2. Oferta dotycząca dostępu do Treści i Usług oraz wysokość opłat (zwana dalej Opłatą) wnoszonych na rzecz firmy Administratora przez Użytkownika w związku z zakupem dostępu jest opublikowana w serwisie.
 3. Użytkownikowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy, na zasadach określonych poniżej.
  • Cała oferta zamieszczona w Serwisie jest objęta pełną gwarancją 100% zwrotu pieniędzy (dalej: Gwarancja). Oznacza to że każdy nabywca może z dowolnej przyczyny odstąpić od umowy i poprosić o zwrot wszystkich pieniędzy zapłaconych za zwracany produkt.
  • Gwarancja dotyczy każdego produktu i jest ważna przez 30 dni od zakupu.
  • Gwarancja może być ważna dłużej, jeśli tak wynika z oferty na dany produkt.
  • Ważności Gwarancji dla nabywców płatnych Treści bądź Usług nie wyłącza ani nie osłabia żaden punkt niniejszego Regulaminu.
  • Informacja o chęci skorzystania z Gwarancji powinna zostać zgłoszona Administratorowi za pośrednictwem poczty lub emaila i zawierać przynajmniej:
   • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację,
   • element oferty, której dotyczy gwarancja
   • datę dokonania płatności
   • numer rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot.
  • Zwrot środków pieniężnych nastąpi poprzez Operatora Płatności lub przelewem na wskazane przez Użytkownika konto, w terminie nie dłuższym aniżeli 7 dni od otrzymania informacji przez Administratora
  • Po skutecznym odstąpieniu od umowy i dokonaniu zwrotu Administrator, może zablokować możliwość korzystania z płatnych Treści lub Usług których dotyczyło odstąpienie
 4. Wszystkie ceny zamieszczone w ofercie zawierają podatek VAT.
 5. Dostęp do wybranych wybranych Treści i Usług wykupić może każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Przyznanie dostępu do Treści i Usług następuję po dokonaniu Opłaty przez Użytkownika na rzecz Administratora w wykonaniu zobowiązania powstałego pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem.
 7. Uzyskanie dostępu do Treści i Usług trwa przez czas określony lub nieokreślony w zależności od wysokości opłaty wnoszonej przez Użytkownika i oferty opublikowanej w Serwisie
 8. Wniesienie Opłaty możliwe jest za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej dostarczanej przez Operatora Płatności, poprzez dokonanie przelewu na konto Administratora: 71 1140 2004 0000 3402 7771 8910 prowadzonym w mBank lub każdym innym sposobem ujętym w ofercie bądź uzgodnionym z Administratorem.
 9. W przypadku wpłaty na konto Administratora, w tytule przelewu Użytkownik powinien umieścić informacje pozwalające ustalić Użytkownika oraz zakupioną usługę.
 10. W przypadku płatności za pomocą Operatora Płatności użytkownik po zalogowaniu i wybraniu formy płatności jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
  • w przypadku płatności dokonywanych za pomocą karty płatniczej – na stronę internetową podmiotu współpracującego z Operatorem Płatności, będącego centrum rozliczeniowym, (metoda ta dostępna jest dla Użytkowników posiadających stosowne karty płatnicze, pozwalające na dokonanie zapłaty za pośrednictwem Operatora Płatności),
  • w przypadku płatności za pomocą przelewu internetowego – na stronę internetową podmiotu współpracującego z Operatora Płatności., będącego bankiem (metoda ta dostępna jest dla Użytkowników posiadających odpowiednie internetowa konta bankowe).
 11. Po weryfikacji dokonanej Opłaty, Użytkownik powiadomiony zostanie e – mailem o aktywowaniu dostępu do Treści i Usług wraz z podaniem dat granicznych okresu posiadania dostępu. Okres aktywności dostępu do wybranych Treści i Usług, liczony jest od dnia otrzymania przez Użytkownika danych niezbędnych do korzystania z usługi. W przypadku uzyskania dostępu na czas określony, okres aktywności dostępu do wybranych Treści i Usług upływa z końcem wybranego przedziału czasowego umieszczonego w ofercie.
 12. W przypadku dokonania opłaty w niższej wysokości, aniżeli wynikającej z oferty zamieszczonej w Serwisie, Użytkownik zostanie o tym poinformowany e-mailem. W takim przypadku możliwe jest dopłacenie brakującej kwoty pieniężnej lub też zwrot wpłaconej kwoty pieniężnej. Zwrot nastąpi na warunkach określonych w par. 4 (GWARANCJA 100% ZWROTU PIENIĘDZY).
 13. Po dokonaniu Opłaty za uzyskanie dostępu do wybranego Pakietu testów, Użytkownik otrzymuje indywidualny dostęp online za pośrednictwem swojego loginu do zakupionych Treści i Usług.
 14. Przed upływem okresu, na który wykupiony został dostęp do wybranych Treści lub Usług (w przypadku uzyskania dostępu na czas określony), Użytkownik może otrzymać e – mailem, informację o zbliżającym się wygaśnięciu dostępu. W przypadku nie otrzymania przez Administratora przed ostatnim dniem okresu, potwierdzenia dokonania kolejnej Opłaty, dostęp do Treści i Usług wygaśnie.
 15. Reklamacja Użytkownika w związku z nienależytym działaniem Serwisu - Treści lub Usług winna zostać przesłana Administratorowi pocztą tradycyjną lub elektroniczną i określać:
  • dane Użytkownika, w sposób umożliwiający z nim kontakt oraz jego identyfikację,
  • zarzuty dotyczące działania Serwisu,
  • w razie konieczności, wskazywany przez Użytkownika sposób usunięcia naruszenia.
 16. Zgłoszona przez Użytkownika reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
 17. Reklamacje Użytkowników dotyczące sposobu przeprowadzenia płatności za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. należy zgłaszać w formie pisemnej przesłanej faxem na numer: (61) 630-61-05 ul. Marcelińska 90, 60 – 384 Poznań, wskazując: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, datę oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. Zgłoszone reklamacje rozpatruje spółka PayU S.A.

§7 POLITYKA W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH

 1. Administrator prowadzi przejrzystą politykę w zakresie praw autorskich w przypadku treści, co do których twierdzi się, że naruszają prawa autorskie osoby trzeciej.
 2. Administrator uniemożliwi Użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do Serwisu w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik ten dopuścił się wielokrotnych naruszeń. Uznaje się, że użytkownik dopuścił się wielokrotnych naruszeń, jeżeli został zawiadomiony o naruszeniach więcej niż dwa razy.
 3. Materiały zawarte w płatnych Treściach oraz dostępne w ramach płatnych Usług (teksty, obrazki, zdjęcia, transkrypcje wymowy, nagrania lektora, itd.) mogą być wykorzystywane jedynie przez osobę posiadającą opłacony abonament na korzystanie z serwisu. Materiały w formacie PDF i listy słówek można drukować i kopiować na własne potrzeby, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 4. W przypadku chęci wykorzystania naszych materiałów w drukowanych publikacjach, na stronach internetowych lub przez placówki edukacyjne prosimy o kontakt.
 5. Użytkownik, w ramach dostępnych funkcjonalności, może zamieszczać własne treści. W związku z tym:
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne treści oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania. Administrator nie firmuje żadnych treści ani żadnych wyrażonych tam opinii, rekomendacji lub porad, jak również w sposób wyraźny odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z treściami zamieszczanymi przez użytkowników.
  • Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada (oraz, że podczas korzystania z Serwisu będzie nadal posiadał) wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia dotyczące treści, a wymagane w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia Usług związanych z tymi treściami, a także to, że publikacja treści użytkownika jest legalna i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
  • Administrator i Usługodawca mają prawo do przetwarzania treści stworzonych przez użytkowników tylko i wyłącznie na potrzeby należytego wykonania usługi wobec Użytkowników będących klientami Usługobiorcy. Usługobiorca zachowuje wszystkie prawa własności do własnych treści oraz do treści Użytkowników, mających funkcjonalność konta Lektor.

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Serwis przetwarza dane Użytkownika zgodnie z polityką prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczących zabezpieczeń bazy.
 3. Szczegóły polityki prywatności znajdują się tu: polityka prywatności

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z ważnych przyczyn (m.in.: dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa, aktualizacji danych kontaktowych, formy prawnej etc. Administratora, zmiany sposobu działania serwisu).
 2. O wszelkich zmianach w Regulaminie Użytkownik zostanie poinformowany z 21-dniowym wyprzedzeniem. Termin ten może być skrócony, o ile zmiana jest w oczywisty sposób korzystna (lub co najmniej obojętna) dla każdego Użytkownika.
 3. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu użytkownik może usunąć konto.
 4. W przypadku zmiany lub zmian Regulaminu stawiających Użytkownika będącego Konsumentem, w gorszej sytuacji niż przed zmianą, ma on prawo do reklamacji lub odstąpienia od umowy na zasadach określonych w par. 6 (PŁATNY DOSTĘP) niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach serwisu, pod adresem: https://zs12jastrzebiezdroj-engram.fiszkoteka.pl/regulamin.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2014r.